Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Hùng Lân
Hệ thống điều khiển tuyến tính /Lê Hùng Lân (C.b); Nguyễn Văn Tiềm. -H. :Giao thông Vận tải,2024
443 tr. ;27 cm
Nội dung tài liệu bao gồm: Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động; Các đặc tính và khâu động học cơ bản; Ổn định hệ thống điều khiển tự động; Phân tích chất lượng hệ thống điều khiển tự động; Thiết kế hệ thống điều khiển tự động; Hệ thống điều khiển tuyến tính rời rạc; Hệ thống điều khiển sử dụng Matlab
1.Hệ thống điều khiển tuyến tính2.Matlab3.Hệ thống điều khiển tự động
1.Nguyễn Văn Tiềm
629.8312LE - L

Nơi yêu cầu

99/100
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Điện tử
Mã xếp giá
D.010623;D.010624;M.028402;M.028403;M.028404;M.028405;M.028406;M.028407;M.028408;M.028409;M.028410;M.028411;M.028412;M.028413;M.028414;M.028415;M.028416;M.028417;M.028418;M.028419;M.028420;M.028421;M.028422;M.028423;M.028424;M.028425;M.028426;M.028427;M.028428;M.028429;M.028430;M.028431;M.028432;M.028433;M.028434;M.028435;M.028436;M.028437;M.028438;M.028439;M.028440;M.028441;M.028442;M.028443;M.028444;M.028445;M.028446;M.028447;M.028448;M.028449;M.028450;M.028451;M.028452;M.028453;M.028454;M.028455;M.028456;M.028457;M.028458;M.028459;M.028460;M.028461;M.028462;M.028463;M.028464;M.028465;M.028466;M.028467;M.028468;M.028469;M.028470;M.028471;M.028472;M.028473;M.028474;M.028475;M.028476;M.028477;M.028478;M.028479;M.028480;M.028481;M.028482;M.028483;M.028484;M.028485;M.028486;M.028487;M.028488;M.028489;M.028490;M.028491;M.028492;M.028493;M.028494;M.028495;M.028496;M.028497;M.028498;M.028499;