Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Lương Hải
Tổ chức và quản lý thi công xây dựng /Nguyễn Lương Hải. -H. :Giao thông Vận tải,2024
235 tr. ;24 cm
Nội dung tài liệu bao gồm: Giới thiệu chung về dự án xây dựng; Quản lý thực hiện dự án xây dựng; Phương pháp tổ chức thi công xây dựng; Lập kế hoạch tiến độ bằng phương pháp sơ đồ mạng; Các phương pháp tổ chức thi công, cung ứng vật tư kỹ thuật kho bãi; Quản lý khai thác máy thi công; Vận chuyển trong xây dựng; Thiết kế tổ chức thi công một công trình xây dựng,...
1.Tổ chức thi công2.Quản lý thi công3.Máy thi công4.Cung ứng vật tư5.Tổ chức kho bãi6.Vận chuyển
624.068NG - H

Nơi yêu cầu

100/100
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.010621;D.010622;M.028304;M.028305;M.028306;M.028307;M.028308;M.028309;M.028310;M.028311;M.028312;M.028313;M.028314;M.028315;M.028316;M.028317;M.028318;M.028319;M.028320;M.028321;M.028322;M.028323;M.028324;M.028325;M.028326;M.028327;M.028328;M.028329;M.028330;M.028331;M.028332;M.028333;M.028334;M.028335;M.028336;M.028337;M.028338;M.028339;M.028340;M.028341;M.028342;M.028343;M.028344;M.028345;M.028346;M.028347;M.028348;M.028349;M.028350;M.028351;M.028352;M.028353;M.028354;M.028355;M.028356;M.028357;M.028358;M.028359;M.028360;M.028361;M.028362;M.028363;M.028364;M.028365;M.028366;M.028367;M.028368;M.028369;M.028370;M.028371;M.028372;M.028373;M.028374;M.028375;M.028376;M.028377;M.028378;M.028379;M.028380;M.028381;M.028382;M.028383;M.028384;M.028385;M.028386;M.028387;M.028388;M.028389;M.028390;M.028391;M.028392;M.028393;M.028394;M.028395;M.028396;M.028397;M.028398;M.028399;M.028400;M.028401;