Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Thị Lan Anh
Kế toán hành chính sự nghiệp /Phạm Thị Lan Anh (C.b); Trần Thị Hồng Bích, Nguyễn Thị Huệ, Mai Thị Trang. -H. :Giao thông Vận tải,2024
339 tr. ;27 cm
Nội dung tài liệu bao gồm: Tổng quan về kế toán công trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Kế toán tiền và các khoản đầu tư tài chính; Kế toán vật tư, sản phẩm, hàng hoá; Kế toán tài sản cố định; Kế toán các khoản thu, các khoản chi; Kế toán nguuonf vốn và các quỹ trong đơn vị; Quyết toán kinh phí và báo cáo tài chính
1.Kế toán2.Quyết toán kinh phí3.Kế toán vật tư4.Kế toán công5.Báo cáo tài chính
1.Trần Thị Hồng Bích2.Nguyễn Thị Huệ3.Mai Thị Trang
657.61PH - A

Nơi yêu cầu

100/100
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.010616;D.010617;D.010618;D.010619;D.010620;M.028209;M.028210;M.028211;M.028212;M.028213;M.028214;M.028215;M.028216;M.028217;M.028218;M.028219;M.028220;M.028221;M.028222;M.028223;M.028224;M.028225;M.028226;M.028227;M.028228;M.028229;M.028230;M.028231;M.028232;M.028233;M.028234;M.028235;M.028236;M.028237;M.028238;M.028239;M.028240;M.028241;M.028242;M.028243;M.028244;M.028245;M.028246;M.028247;M.028248;M.028249;M.028250;M.028251;M.028252;M.028253;M.028254;M.028255;M.028256;M.028257;M.028258;M.028259;M.028260;M.028261;M.028262;M.028263;M.028264;M.028265;M.028266;M.028267;M.028268;M.028269;M.028270;M.028271;M.028272;M.028273;M.028274;M.028275;M.028276;M.028277;M.028278;M.028279;M.028280;M.028281;M.028282;M.028283;M.028284;M.028285;M.028286;M.028287;M.028288;M.028289;M.028290;M.028291;M.028292;M.028293;M.028294;M.028295;M.028296;M.028297;M.028298;M.028299;M.028300;M.028301;M.028302;M.028303;