Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lã Văn Chăm
Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ /Lã Văn Chăm (C.b); Chu Tiến Dũng, Lương Xuân Chiểu, Đỗ Vương Vinh. -H. :Giao thông Vận tải,2024
436 tr. ;27 cm
Nội dung tài liệu bao gồm: Các vấn đề về công tác xây dựng đường ô tô; Công tác chuẩn bị thi công; Các phương pháp tổ chức thi công đường ô tô; Tổ chức công tác cung cấp vật tư; Công tác vận chuyển; Tổ chức quản lý công tác xây dựng cơ bản; Các mỏ khai thác vật liệu làm đường; Xí nghiệp sản xuất bê tông,..
1.Tổ chức thi công2. Xí nghiệp phụ3.Thi công đường ô tô4.Sản xuất bê tông
1.Chu Tiến Dũng2.Lương Xuân Chiểu3.Đỗ Vương Vinh
625.7LA - C

Nơi yêu cầu

100/100
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.010614;D.010615;M.028111;M.028112;M.028113;M.028114;M.028115;M.028116;M.028117;M.028118;M.028119;M.028120;M.028121;M.028122;M.028123;M.028124;M.028125;M.028126;M.028127;M.028128;M.028129;M.028130;M.028131;M.028132;M.028133;M.028134;M.028135;M.028136;M.028137;M.028138;M.028139;M.028140;M.028141;M.028142;M.028143;M.028144;M.028145;M.028146;M.028147;M.028148;M.028149;M.028150;M.028151;M.028152;M.028153;M.028154;M.028155;M.028156;M.028157;M.028158;M.028159;M.028160;M.028161;M.028162;M.028163;M.028164;M.028165;M.028166;M.028167;M.028168;M.028169;M.028170;M.028171;M.028172;M.028173;M.028174;M.028175;M.028176;M.028177;M.028178;M.028179;M.028180;M.028181;M.028182;M.028183;M.028184;M.028185;M.028186;M.028187;M.028188;M.028189;M.028190;M.028191;M.028192;M.028193;M.028194;M.028195;M.028196;M.028197;M.028198;M.028199;M.028200;M.028201;M.028202;M.028203;M.028204;M.028205;M.028206;M.028207;M.028208;