Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thanh Hải
Kỹ thuật vi xử lý /Nguyễn Thanh Hải (C.b); Trần Mạnh Cường, Võ Thiện Lĩnh, Ngô Thanh Bình. -H. :Giao thông Vận tải,2024
215 tr. ;27 cm
Nội dung tài liệu bao gồm: Mô hình hoạt động của vi xử lý; Cấu trúc và sự hoạt động của vi xử lý; Vi điều khiển; Lập trình cho vi điều khiển; Thiết kế một số ghép nối cơ bản với hệ vi điều khiển
1.Vi xử lý2.Kỹ thuật vi xử lý3.Vi điều khiển
1.Trần Mạnh Cường2.Võ Thiện Lĩnh3.Ngô Thanh Bình
621.3815NG - H

Nơi yêu cầu

200/200
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Điện tử
Mã xếp giá
D.010609;D.010610;D.010611;D.010612;D.010613;M.027916;M.027917;M.027918;M.027919;M.027920;M.027921;M.027922;M.027923;M.027924;M.027925;M.027926;M.027927;M.027928;M.027929;M.027930;M.027931;M.027932;M.027933;M.027934;M.027935;M.027936;M.027937;M.027938;M.027939;M.027940;M.027941;M.027942;M.027943;M.027944;M.027945;M.027946;M.027947;M.027948;M.027949;M.027950;M.027951;M.027952;M.027953;M.027954;M.027955;M.027956;M.027957;M.027958;M.027959;M.027960;M.027961;M.027962;M.027963;M.027964;M.027965;M.027966;M.027967;M.027968;M.027969;M.027970;M.027971;M.027972;M.027973;M.027974;M.027975;M.027976;M.027977;M.027978;M.027979;M.027980;M.027981;M.027982;M.027983;M.027984;M.027985;M.027986;M.027987;M.027988;M.027989;M.027990;M.027991;M.027992;M.027993;M.027994;M.027995;M.027996;M.027997;M.027998;M.027999;M.028000;M.028001;M.028002;M.028003;M.028004;M.028005;M.028006;M.028007;M.028008;M.028009;M.028010;M.028011;M.028012;M.028013;M.028014;M.028015;M.028016;M.028017;M.028018;M.028019;M.028020;M.028021;M.028022;M.028023;M.028024;M.028025;M.028026;M.028027;M.028028;M.028029;M.028030;M.028031;M.028032;M.028033;M.028034;M.028035;M.028036;M.028037;M.028038;M.028039;M.028040;M.028041;M.028042;M.028043;M.028044;M.028045;M.028046;M.028047;M.028048;M.028049;M.028050;M.028051;M.028052;M.028053;M.028054;M.028055;M.028056;M.028057;M.028058;M.028059;M.028060;M.028061;M.028062;M.028063;M.028064;M.028065;M.028066;M.028067;M.028068;M.028069;M.028070;M.028071;M.028072;M.028073;M.028074;M.028075;M.028076;M.028077;M.028078;M.028079;M.028080;M.028081;M.028082;M.028083;M.028084;M.028085;M.028086;M.028087;M.028088;M.028089;M.028090;M.028091;M.028092;M.028093;M.028094;M.028095;M.028096;M.028097;M.028098;M.028099;M.028100;M.028101;M.028102;M.028103;M.028104;M.028105;M.028106;M.028107;M.028108;M.028109;M.028110;