Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Yamamoto Nobutane
Thắp lửa trái tim :Những bài học quản trị thực tiễn từ Konosuke Matsushita - Nhà sáng lập tập đoàn Panasonic để thắp lên ngọn lửa đam mê /Yamamoto Nobutane; Nguyễn Anh Phong dịch, Tô Bình Minh hiệu đính. -H. :Lao động,2019
166 tr. ;21 cm
Nội trung trình bày các triết lý kinh doanh của Nhật Bản
1.Quản trị thực tiễn2.Triết lý kinh doanh3.Tập đoàn Panasonic
658YA - N

Nơi yêu cầu

4/4
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.010605;D.010606;D.010607;D.010608;