Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thành Trung
Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển /Nguyễn Thành Trung. -H. :Xây dựng,2023
320 tr. ;21 cm
Trình bày về cấu trúc và đặc tính của khí quyển; chuyển động và lan truyền trong khí quyển; các chất gây ô nhiễm khí quyển; công nghệ kiểm soát ô nhiễm bụi; công nghệ kiểm soát ô nhiễm khí độc hại; kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm
1.Công nghệ môi trường2. Khống chế3.Ô nhiễm không khí
363.73927NG - T
978-604-82-7579-2

Nơi yêu cầu

3/3
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.010602;D.010603;D.010604;