Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thành Trung
Thiết kế công trình năng lượng tái tạo - Điện gió /Nguyễn Thành Trung. -H. :Xây dựng,2023
320 tr. ;21 cm
Tổng quan về công trình năng lượng tái tạo - điện gió. Phương pháp thiết kế công trình điện gió. Tải trọng và tác động lên công trình điện gió. Tính toán kiểm tra kết cấu. Tính toán áp dụng. Công tác thi công và bảo trì công trình điện gió
1.Điện gió2. Năng lượng tái tạo3.Thiết kế công trình
621.312136NG - T
978-604-82-7580-8

Nơi yêu cầu

3/3
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.010599;D.010600;D.010601;