Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Chí Trung
Động đất và các biện pháp phòng tránh /Nguyễn Chí Trung. -H. :Xây dựng,2023
148 tr. ;21 cm
Trình bày về nguyên nhân, nguồn gốc động đất. Chấn tiêu, chấn tâm, sóng địa chấn và cấu trúc bên trong của Trái Đất. Cường độ độ lớn và năng lượng giải phóng của trận động đất. Ảnh hưởng của động đất đối với công trình và một số biện pháp phòng chống
1.Động đất2.Đứt gãy địa chấn3.Phòng chống động đất
551.22NG - T
978-604-82-7584-6

Nơi yêu cầu

3/3
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.010593;D.010594;D.010595;