Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Bùi Mạnh Hùng
Phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình /Bùi Mạnh Hùng. -H. :Xây dựng,2023
148 tr. ;21 cm
Trình bày những kiến thức cơ bản về về cháy, nổ. Các biện pháp phòng chống cháy. Giải pháp thoát nạn cho người trong điều kiện cháy
1.Phòng cháy chữa cháy2. Nhà3. Công trình4.Phòng chống cháy nổ
363.377BU - H
978-604-82-7583-9

Nơi yêu cầu

3/3
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.010590;D.010591;D.010592;