Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Sơn Tùng
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí /Phạm Sơn Tùng. -H. :Xây dựng,2023
386 tr. ;21 cm
Giới thiệu những nghiên cứu ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong các ngành: Địa vật lý giếng khoan, địa thống kê, xác định các đặc tính thành hệ, thu gom và vận chuyển dầu khí, xây dựng và địa chất, vật liệu xác định tỷ trọng dung dịch khoan theo nhiệt độ và áp suất, vật liệu xác định độ nhớt chất lưu
1.Xây dựng2. Địa chất3. Dầu khí4. Trí tuệ nhân tạo
625.7028563PH - T

Nơi yêu cầu

3/3
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.010587;D.010588;D.010589;