Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đào Mai Sơn Tùng
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao ngã tư Bảy Hiền – Thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Đào Mai Sơn Tùng. -Tp. Hồ Chí Minh,2024
72 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về an toàn giao thông đường bộ, tình hình tai nạn giao thông trong nước và trên thế giới: Lý thuyết tính toán khả năng thông hành tại nút giao; Nghiên cứu và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao ngã tư Bảy Hiền – Thành phố Hồ Chí Minh
1.An toàn giao thông2.Nút giao ngã tư Bảy Hiền3.Thành phố Hồ Chí Minh4.Tai nạn giao thông
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Phước Minh
CT9889

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009889;