Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đào Đức Bình
Nghiên cứu cường độ ép chẻ và mô đun đàn hồi của bê tông nhựa khi sử dụng phụ gia RWELAST :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Đào Đức Bình. -Tp. Hồ Chí Minh,2024
64 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan bê tông nhựa mặt đường và phụ gia sử dụng; Thiết kế thành phần hỗn hợp bê tông nhựa và bê tông nhựa i sử dụng phụ gia RWELAST; Thí nghiệm cường độ ép chẻ và mô đun đàn hồi của bê tông nhựa khi sử dụng phụ gia RWELAST
1.Cường độ ép chẻ2.Mô đun đàn hồi3.Bê tông nhựa4.Phụ gia RWELAST
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Phước Minh
CT9888

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009888;