Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Hoàng Minh Sơn
Nghiên cứu độ ổn định Marshall, cường độ kéo uốn và khả năng chống lún vệt bánh xe của bê tông nhựa sử dụng phụ gia RWELAST :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Hoàng Minh Sơn. -Tp. Hồ Chí Minh,2024
65 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan đặc tính của bê tông nhựa; Thiết kế thành phần hốn hợp của bê tông nhựa và bê tông nhựa sử dụng phụ gia RWELAST; Đánh giá độ ổn định Marshall, cường độ kéo uốn và khả năng chống lún vệt bánh xe của bê tông nhựa sử dụng phụ gia RWELAST
1.Độ ổn định Marshall,2.Cường độ kéo uốn3.Khả năng chống lún vệt bánh xe4.Bê tông nhựa sử dụng phụ gia RWELAST
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Phước Minh
CT9887

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009887;