Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Vũ Văn Vịnh
Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong quản lý và đánh giá cường độ mặt đường bộ cho các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Vũ Văn Vịnh. -Tp. Hồ Chí Minh,2024
102 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về xây dựng mô hình thông tin công trình (BIM) trong quản lý công trình giao thông; Nghiên cứu xây dựng quy trình và mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác quản lý và đánh giá cường độ mặt đường bộ; Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong quản lý và đánh giá cường độ mặt đường bộ cho các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
1.Mô hình thông tin công trình (BIM)2.Quản lý và đánh giá3.Cường độ mặt đường bộ
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Du
CT9886

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009886;