Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Võ Văn Tiến
Nghiên cứu mô phỏng ứng xử chịu nén của cột bê tông cốt thép bị ăn mòn :Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng /Võ Văn Tiến. -Tp. Hồ Chí Minh,2024
70 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về các nghiên cứu trong nước và ngoài nước về kết cấu cột bê tông cốt thép bị ăn mòn; Mô hình phi tuyến tính toán sự suy giảm của bê tông và cốt thép trong kết cấu cột BTCT bị ăn mòn; Nghiên cứu mô phỏng ứng xử chịu nén của cột bê tông cốt thép bị ăn mòn
1.Ứng xử chịu nén2.Cột bê tông cốt thép bị ăn mòn
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Hồ Thị Hoài
CT9884

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009884;