Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Bùi Kim Ngân
Phân tích ứng xử chịu xoắn của dầm bê tông cốt thép được gia cường bằng bê tông cốt lưới dệt :Luận văn thạc sỹ ngành Kỹ thuật xây dựng /Bùi Kim Ngân. -Tp. Hồ Chí Minh,2024
79 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung đề tài bao gồm: Tổng quan về kết cấu bê tông cốt lưới dệt và ứng xử chịu xoắn của kết cấu bê tông cốt thép; Giới thiệu về các thí nghiệm xác định ứng xử chịu xoắn của bê tông cốt lưới dệt; Mô hình xác định ứng xử chịu xoắn của dầm bê tông cốt thép gia cường bằng bê tông cốt lưới dệt
1.Ứng xử chịu xoắn2.Dầm bê tông cốt thép3.Gia cường bằng bê tông cốt lưới dệt
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Tuấn Anh
CT9883

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009883;