Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trương Văn Cường
Hoàn thiện công tác quản lý quy hoạch xây dựng tại huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Trương Văn Cường. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
99 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận về công tác quản lý quy hoạch xây dựng; Thực trạng công tác quản lý quy hoạch xây dựng tại huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2021; Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý quy hoạch xây dựng tại huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi
1.Quản lý quy hoạch xây dựng2.Huyện đảo Lý Sơn3.Tỉnh Quảng Ngãi
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tùng
KT9882

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009882;