Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Thanh Tuấn
Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty TNHH Xây dựng thương mại Thuận Việt :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Lê Thanh Tuấn. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
82 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về công tác lập dự án đầu tư xây dựng; Thực trạng công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty TNHH Xây dựng thương mại Thuận Việt; Giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty TNHH Xây dựng thương mại Thuận Việt
1.Lập dự án đầu tư xây dựng công trình2.Công ty TNHH Xây dựng thương mại Thuận Việt
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Lương Hải
KT9881

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009881;