Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Trọng Nhân
Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Trần Trọng Nhân. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
87 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Những vấn đề chung về quản lý trật tự xây dựng ; Đánh giá thực trạng công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
1.Quản lý trật tự xây dựng2.Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Phú Cường
KT9880

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009880;