Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Bùi Quốc Trường
Giải pháp hoàn thiện thẩm tra dự toán xây dựng công trình tại công ty Cổ phần UTC2 :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Bùi Quốc Trường. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
94 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận chung về dự toán và thẩm tra dự toán;Thực trạng công tác thẩm tra dự toán xây dựng công trình tại công ty Cổ phần UTC2; Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm tra dự toán xây dựng công trình tại công ty Cổ phần UTC2
1.Thẩm tra dự toán2.Xây dựng công trình3.Công ty Cổ phần UTC2
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Phú Cường
KT9879

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV
Mã xếp giá
L.009879;