Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thiện Đức
Hoàn thiện công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Nguyễn Thiện Đức. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
82 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận về Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn đầu tư công; Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2023; Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh
1.Quản lý dự án2.Đầu tư xây dựng cơ bản3.Nguồn vốn đầu tư công4.Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Phú Cường
KT9878

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009878;