Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phan Văn Hiển
Hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Phan Văn Hiển. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
146 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận về lựa chọn nhà thầu xây lắp;Thực trạng công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh từ thành lập đến tháng 12/2022; Giải pháp hoàn thiện công tác lựa chọn và quản lý nhà thầu xây lắp tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh
1.Lựa chọn nhà thầu2.Thầu xây lắp3.Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Ngọc Toàn
KT9877

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009877;