Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Ngô Hoàng Phúc
Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban điều hành dự án đường bộ 4 thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Ngô Hoàng Phúc. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
97 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Những vấn đề cơ bản về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban điều hành dự án đường bộ 4 thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh ; Giải pháp để đẩy nhan tiến độ thực hiện các dự án tại Ban điều hành dự án đường bộ 4 thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh
1.Quản lý dự án2.Ban điều hành dự án đường bộ 43.Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Lương Hải
KT9876

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009876;