Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

White, Edward T.
Phân tích khu đất :Lập sơ đồ thông tin cho công việc thiết kế kiến trúc /Edward T. White ; Võ Ngọc Lĩnh, Trần Ngọc Thạch biên dịch. -Đà Nẵng :Nxb. Đà Nẵng,2022
158 tr. ;21x27 cm
Cung cấp các kiến thức về phân tích khu đất xây dựng; phân tích các yếu tố liên quan đến khu đất xây dựng; các bước lập quy trinh bản vẽ phân tích khu đất xây dựng; phân tích bối cảnh và một số hình thức khác của phân tích bối cảnh...
1.Thiết kế kiến trúc2.Bản vẽ3.Phân tích
720.284WH - E

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.010586;