Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Levy, John M.
Quy hoạch đô thị đương đại /John M. Levy ; Nguyễn Thị Thanh Vân, Đỗ Trần Tín dịch. -Tái bản lần thứ 11. -H. :Xây dựng,2022
573 tr. ;24 cm
Giới thiệu thực tế và chuyên sâu về các yếu tố lịch sử, kinh tế, chính trị, luật pháp, hệ tư tưởng và môi trường ảnh hưởng tới quy hoạch đô thị ngày nay, và nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc cân nhắc người thắng và người thua trong việc đưa ra quyết định quy hoạch. Đưa ra những giải pháp giải quyết các vấn đề cấp bách, tái đô thị hoá, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhu cầu nhà ở của dân số già, phát triển quy hoạch giao thông công cộng, chính sách và công nghệ, các tiêu chuẩn cho công trình " xanh", chính sách môi trường, quy hoạch năng lượng, phát triển và ứng phó thiên tai... của Mỹ
1.Quy hoạch đô thị2.Quy hoạch
711.5LE - J

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.010585;