Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Ngô Tuấn Nghĩa
Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin :Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị /Ngô Tuấn Nghĩa, Phạm Văn Dũng, Đoàn Xuân Thuỷ,.... -H. :Chính trị Quốc gia,2021
291 tr. ;21 cm
Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin; hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
1.Kinh tế chính trị Mác-Lênin2.Giáo trình
1.Phạm Văn Dũng2.Đoàn Xuân Thuỷ3.Nguyễn Minh Khải4.Nguyễn Quang Thuấn5.Ngô Tuấn Nghĩa
335.4120711NG - N

Nơi yêu cầu

5/5
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ bản
Mã xếp giá
D.010580;D.010581;D.010582;D.010583;D.010584;