Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Văn Đức
Giáo trình Triết học Mác - Lênin :Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị /Phạm Văn Đức, Trần Văn Phòng, Nguyễn Tài Đông,.... -H. :Chính trị Quốc gia,2021
495 tr. ;21 cm
Giới thiệu nội dung về triết học và triết học Mác - Lênin, về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử kèm câu hỏi ôn tập cuối mỗi chương
1.Triết học Mác-Lênin2.Giáo trình
1.Trần Văn Phòng2.Nguyễn Tài Đông3.Trương Giang Long4.Nguyễn Văn Tài
335.4110711PH - Đ

Nơi yêu cầu

0/5
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ bản
Mã xếp giá
D.010575;D.010576;D.010577;D.010578;D.010579;