Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Hoàng Chí Bảo
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học :Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị /Hoàng Chí Bảo, Dương Xuân Ngọc, Đỗ Thị Thạch,... -H. :Chính trị Quốc gia,2021
Trình bày các vấn đề về chủ nghĩa xã hội khoa học gồm: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH; vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
1.Chủ nghĩa xã hội khoa học2. Giáo trình
1.Dương Xuân Ngọc2.Đỗ Thị Thạch3.Trần Xuân Dung4.Nguyễn Bá Dương
335.4230711HO - B

Nơi yêu cầu

4/5
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ bản
Mã xếp giá
D.010570;D.010571;D.010572;D.010573;D.010574;