Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Trọng Phúc
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị /Nguyễn Trọng Phúc, Ngô Đăng Tri, Nguyễn Ngọc Hà,.... -H. :Chính trị Quốc gia,2021
439 tr. ;21 cm
Trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới
1.Giáo trình2.Lịch sử Đảng3.Đảng Cộng sản Việt Nam
1.Ngô Đăng Tri2.Nguyễn Ngọc Hà3.Vũ Quang Hiển4.Nguyễn Bình Ban
324.259707509NG - P

Nơi yêu cầu

0/5
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ bản
Mã xếp giá
D.010565;D.010566;D.010567;D.010568;D.010569;