Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đỗ Văn Đệ
Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm GEO5 :Geotechnical software suite /Đỗ Văn Đệ (C.b); Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Hải Nam, Đỗ Tiến Dũng. -Tái bản. -H. :Xây dựng,2021
423 tr. ;27 cm
Trình bày cơ sở lý thuyết và nội dung của phần mềm GEO 5, các ví dụ mẫu điển hình giải bằng phần mềm GEO 5 để hỗ trợ công tác tính toán thiết kế các công trình tương tác với nền đất và các vấn đề địa kỹ thuật công trình
1.Cơ học xây dựng2. Địa kĩ thuật3. Công trình4. Phần mềm GEO 5
1.Vũ Minh Tuấn2.Nguyễn Hải Nam3.Đỗ Tiến Dũng
624.151ĐO - Đ

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.010562;D.010563;