Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Lê Ninh
Cơ sở tính toán tác động và thiết kế nhà phòng chống động đất /Nguyễn Lê Ninh (C.b); Phan Văn Huệ, Võ Mạnh Tùng. -H. :Xây dựng,2022
248 tr. ;24 cm
Những vấn đề cơ bản liên quan đến việc tính toán tác động và thiết kế công trình nhà phòng chống động đất: Động đất và cơ sở của động đất học công trình; tác động động đất thiết kế đối với các hệ kết cấu đàn hồi; quan niệm thiết kế kháng chấn hiện đại và các nguyên tắc thiết kế cơ bản; tính toán các hệ quả tác động động đất trên hệ kết cấu nhà; thiết kế và cấu tạo phòng chống động đất cho công trình nhà
1.Phòng chống2. Động đất3. Xây dựng4. Thiết kế5. Nhà ở
1.Phan Văn Huệ2.Võ Mạnh Tùng
624.1762NG - N

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.010560;D.010561;