Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Vũ Hoàng Hưng
SAP 2000 - Phân tích kết cấu công trình thuỷ lợi thuỷ điện /Vũ Hoàng Hưng (C.b); Vũ Thành Hải, Nguyễn Quang Hùng,.... -Tái bản. -H. :Xây dựng,2015
1.Thuỷ lợi2. Thuỷ điện3. Kết cấu4. Phân tích5. Phần mềm SAP
1.Cao Văn Mão2.Đào Văn Hưng3.Khúc Hồng Vân4.Vũ Thành Hải5.Nguyễn Quang Hùng6.
627.0285VU - H

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.010558;D.010559;