Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Đình Việt
Nội thất và thiết kế nội thất.Tập 1 /Phạm Đình Việt (C.b); Nguyễn Văn Đoàn, Ngô Hà Thanh,.. -Tái bản. -H. :Xây dựng,2023
221 tr. ;21 cm
Tổng quan và quá trình phát triển về nội thất và thiết kế nội thất; những vấn đề cơ sở cho việc tổ chức không gian và trang trí nội thất; định nghĩa về Nội thất và Thiết kế nội thất; tổ chức không gian; sự tương quan về kích thước con người và không gian; ánh sáng và mầu sắc; phong thuỷ trong trang trí nội thất; trình tự thiết kế
1.Thiết kế nội thất2.Nội thất
1.Nguyễn Văn Đoàn2.Ngô Hà Thanh3.Nguyễn Đức Vinh4.Nguyễn Thùy Dương5.Đặng Việt Long
729PH - V

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.010552;D.010553;