Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đỗ Thị Yến Nhi
Hoàn thiện công tác thanh, quyết toán nguồn kinh phí hoạt động thanh tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Cục quản lý đường bộ IV :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế xây dựng /Đỗ Thị Yến Nhi. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
89 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận chung về công tác thanh, quyết toán nguồn kinh phí hoạt động thanh tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Cục quản lý đường bộ IV; Thực trạng công tác thanh, quyết toán nguồn kinh phí hoạt động thanh tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Cục quản lý đường bộ IV; Giải pháp hoàn thiện công tác thanh, quyết toán nguồn kinh phí hoạt động thanh tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Cục quản lý đường bộ IV
1.Công tác thanh, quyết toán2.Kinh phí hoạt động thanh tra, kiểm tra3.Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ4.Cục quản lý đường bộ IV
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Phú Cường
KT9875

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009875;