Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Minh Nhân
Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng công trình giao thông tại Trung tâm kỹ thuật đường bộ 4 :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Trần Minh Nhân. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
110 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng công trình giao thông; Thực trạng công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng công trình giao thông tại Trung tâm kỹ thuật đường bộ 4; Giải pháp hoàn thiện công tác công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng công trình giao thông tại Trung tâm kỹ thuật đường bộ 4
1.Quản lý chất lượng2.Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình giao thông3.Trung tâm kỹ thuật đường bộ 4
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Lương Hải
KT9874

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009874;