Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Ngọc Nam
Hoàn thiện công tác quản lý hoạt động thí nghiệm, kiểm định tại Phân viện Vật liệu xây dựng miền Nam :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Nguyễn Ngọc Nam. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
91 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận về công tác thí nghiệm, kiểm định xây dựng; Thực trạng Quản lý các hoạt động tại phòng LAS-XD 165; Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động thí nghiệm, kiểm định tại Phân viện Vật liệu xây dựng miền Nam
1.Quản lý hoạt động thí nghiệm, kiểm định2.Phân viện Vật liệu xây dựng miền Nam
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Lương Hải
KT9873

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009873;