Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Đăng Mạnh
Hoàn thiện công tác Quản lý tiến độ thi công xây dựng tại công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư 415 :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Lê Đăng Mạnh. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
101 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận về tiến độ và quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình; Thực trạng công tác Quản lý tiến độ thi công xây dựng tại công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư 415; Giải pháp hoàn thiện công tác Quản lý tiến độ thi công xây dựng tại công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư 415
1.Quản lý tiến độ2.Thi công xây dựng3.Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư 415
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Lương Hải
KT9872

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009872;