Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thị Hương
Hoàn thiện công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng tại tổng công ty Cổ phần công trình Viettel :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Nguyễn Thị Hương. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
99 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận chung về thanh quyết toán hợp đồng xây dựng; Công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng tại tổng công ty Cổ phần công trình Viettel; Giải pháp hoàn thiện công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng tại tổng công ty Cổ phần công trình Viettel
1.Thanh quyết toán2.Hợp đồng xây dựng3.Tổng công ty Cổ phần công trình Viettel
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Tài Duy
KT9871

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009871;