Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Tuấn Kiệt
Hoàn thiện công tác quản lý khai thác mô hình công viên an toàn giao thông dành cho trẻ em tại công viên Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Phạm Tuấn Kiệt. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
117 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận chung về quản lý khai thác mô hình công viên an toàn giao thông dành cho trẻ em tại công viên Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh; Thực trạng công tác quản lý khai thác mô hình công viên an toàn giao thông dành cho trẻ em tại công viên Gia Định của TT Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ - Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh; Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý khai thác mô hình công viên an toàn giao thông dành cho trẻ em tại công viên Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh
1.Quản lý khai thác2.Mô hình công viên an toàn giao thông dành cho trẻ em3.Công viên Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Lương Hải
KT9870

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009870;