Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Vương Kim khánh
Hoàn thiện công tác tư vấn quản lý dự án tại công ty TNHH MTV Thương mại xây dựng Thảo Nguyên :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Vương Kim khánh. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
106 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận chung về tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thực trạng công tác vấn quản lý dự án tại công ty TNHH MTV Thương mại xây dựng Thảo Nguyên; Giải pháp hoàn thiện công tác vấn quản lý dự án tại công ty TNHH MTV Thương mại xây dựng Thảo Nguyên
1.Tư vấn quản lý dự án2.Công ty TNHH MTV Thương mại xây dựng Thảo Nguyên
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Ngọc Toàn
KT9869

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009869;