Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn An Khang
Hoàn thiện công tác quản lý chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Nguyễn An Khang. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
80 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận chung về quản lý chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình; Thực trạng công tác quản lý chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh; Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
1.Quản lý chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án2.Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè3.Dự án đầu tư xây dựng
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Ngọc Toàn
KT9868

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009868;