Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lâm Đức Toàn
Hoàn thiện công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Lâm Đức Toàn. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
111 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;Thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
1.Quản lý dự án2.Đầu tư xây dựng3.Ban quản lý dự án4.Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Phú Cường
KT9866

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009866;