Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Văn Quân
Hoàn thiện công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng tại công ty Cổ phần xây dựng 14-9 :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Nguyễn Văn Quân. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
94 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận chung về thanh quyết toán hợp đồng xây dựng; Công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng tại công ty Cổ phần xây dựng 14-9; Giải pháp hoàn thiện công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng tại công ty Cổ phần xây dựng 14-9
1.Thanh quyết toán2.Hợp đồng xây dựng3. Công ty Cổ phần xây dựng 14-9
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Đình Thục
KT9865

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009865;