Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đặng Minh Phước
Hoàn thiện công tác quản lý duy tu thường xuyên các công trình hạ tầng xe buýt tại trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Đặng Minh Phước. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
79 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận chung về công tác quản lý duy tu thường xuyên các công trình hạ tầng xe buýt; Thực trạng công tác quản lý duy tu thường xuyên các công trình hạ tầng xe buýt tại trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh; Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý duy tu thường xuyên các công trình hạ tầng xe buýt tại trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh
1.Quản lý duy tu2.Bảo dưỡng thường xuyên3.Công trình hạ tầng xe buýt4.Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Đình Thục
KT9864

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009864;