Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Thị Tuyết Nhung
Hoàn thiện công tác đấu thầu xây lắp qua mạng tại Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Trần Thị Tuyết Nhung. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
80 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận chung về công tác đấu thầu xây lắp qua mạng; Thực trạng công tác đấu thầu xây lắp qua mạng tại Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ; Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu xây lắp qua mạng tại Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ
1.Đấu thầu2. Xây lắp3.Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Tài Duy
KT9863

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009863;