Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thanh Vy
Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Nguyễn Thanh Vy. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
109 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;Thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
1.Quản lý dự án đầu tư xây dựng2.Xây dựng công trình3.Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Phú Cường
KT9862

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009862;