Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đinh Văn Đạo
Hoàn thiện công tác thanh quyết toán tại công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư 415 :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Đinh Văn Đạo. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
95 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận chung về thanh quyết toán hợp đồng xây dựng; Thực trạng công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng tại công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư 415; Giải pháp hoàn thiện công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng tại công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư 415
1.Thanh quyết toán2.Hợp đồng xây dựng3. Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 415
1.Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh
KT9861

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009861;