Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Quế Anh
Hoàn thiện công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng tại Phòng Quản trị - Thiết bị trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Nguyễn Quế Anh. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
95 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận chung về thanh quyết toán hợp đồng xây dựng; Công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng tại Phòng Quản trị - Thiết bị; Giải pháp hoàn thiện công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng
1.Thanh quyết toán2.Hợp đồng xây dựng3. Phòng Quản trị - Thiết bị trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Phú Cường
KT9860

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009860;