Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Võ Nguyên Huy
Hoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công xây dựng tại công ty Cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng CBM :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Võ Nguyên Huy. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
95 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận về công tác quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình; Thực trạng công tác quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình tại công ty Cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng CBM; Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình tại công ty Cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng CBM
1.Quản lý tiến độ thi công xây dựng2.Công ty Cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng CBM
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Ngọc Toàn
KT9859

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009859;